دل‌بستگى به دنيا، عقل را فاسد مى‌كند، قلب را از شنيدن حكمت ناتوان مى‌سازد و باعث عذاب دردناك مى‌شود.

مستدرک‌الوسایل و مستنبط‌المسایل - جلد 12 - صفحه 41