هر كس به خدا توكل كند، خداوند هزینه او را كفایت مى‌كند و از جایى كه گمان نمى‌برد به او روزى مى‌دهد.

 

خاتم‌الانبیاء حضرت محمد مصطفی (ص)