خواستن به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد، خواستن باید با برخاستن همراه باشد.