موفّقیّت یک شبه اتّفاق نمی افتد. موفقیت یعنی هر روز بتوانی اندکی از روز قبل خودت بهتر باشی!!!