فردی به حکیمی گفت خبر داری که فلانی غیبت شما را کرده است؟

حکیم گفت: او تیری به سویم پرتاب کرد که به من نرسید، تو چرا آن را برداشتی و در قلبم فروکردی...؟