انسان امروز، همان انسان دیروز هست. فقط ابزارها عوض می‌شه یا بهتر بگیم، مدرن می‌شه!