مسیر زندگی

یک طناب باریک است

که اگر نتوانید

بین عقل و قلب‌تان تعادل

برقرار کنید

سقوط شما حتمی است.