حالم را نپرس،

نگذار دروغ بگویم خوبم.

خیالت راحت می‌شود و من تنهاتر می‌شوم

 

کمی نگران من باش!!!

نگرانی تو حال مرا خوب می‌کند.