به راستی زن بودن کار مشکلی است!

مجبوری مانند یک کدبانو رفتارکنی…

همانند یک مرد کار کنی…

شبیه یک دختر جوان بنظر برسی…

و مثل یک سالمند فکر کنی…