برای به دست آوردن

قلب همسرتان

به رفتارهای شگرف ناندیشید.

 

با یک شاخه «گل سرخ» می‌توان

قلب او را به دست آورد.