هانس استینینگر، مردی اتریشی بود که بلندی ریش او به یک متر و نیم می‌رسید، ولی همین ریش بلند، روزی زیر پایش گیر کرد، به زمین افتاد و گردنش شکست و جان داد!!!