پدرها، اولین قهرمان پسرها و اولین عشق دخترهایشان هستند.