حجم بيليون‌ها آب پشت سد سه دهانه چين آنقدر زياد است كه اگر دريچه‌هاى سد به طور كامل باز شود، فشار اين جريان آب قادر خواهد بود چرخش زمين را منحرف كند!