پرنده‌ای بر روی یک ماشین پلیس برای خود آشیانه ساخت، پلیس‌ها برای محافظت از او  یک چتر برروی آشیانه‌اش قرار دادند و ماشین هم در پارکینگ رها شد.