در عکس فوق، یک عدد پنهان شده است.

آن را حدس بزنید؟!