دلم

یک هل می‌خواهد

آنقدر که

پرت شوم درون لباس‌های کودکی‌ام

آنقدر که دیگر

در را روی هیچ غریبه‌ای

باز نکنم!