نقاشی کودک فرصت مناسبی برای پرورش خلاقیت اوست.

در نقاشی کودک خود دخالت نکنید و بگذارید آزادانه ایده‌های خود را روی کاغذ به نمایش بگذارد.