فقط یه کودکه که با صداقت معصومانش می‌خواد به همه کمک کنه.