شب بیداری، باعث کوچک شدن مغز و کاهش حافظه می شود.

خواب قبل از ساعت ۱۲ شب می تواند فردایی شاد برایتان به ارمغان بیاورد.