نوعی درخت در نیم‌کره شمالی زمین وجود دارد که به دلیل تنه رنگارنگش به درخت «رنگین کمان» معروف شده است.