مفسدان اقتصادی در کشورهای مختلف این‌گونه مجازات می‌شوند.