این کار می‌تواند موجب کم‌خوابی در طول شب شده و این کم خوابی می‌تواند موجب خواب‌آلودگی در طول روز بعد و کاهش کارآیی تحصیلی شود!