هنگام سکسکه تا جایی که می‌توانید نفس خود را حبس کنید و بعد به آرامی تنفس کنید.