ساقه کرفس شبیه به استخوان است و این نوع از سبزیجات در استحکام استخوان بسیار مؤثر است.

چنانچه در رژیم غذایی شما سدیم وجود ندارد، کرفس می‌تواند این کمبود را جبران کند.