کیوی، کلسترول را کاهش می‌دهد؛ زیرا منبع خوبی از فیبر محلول است.

همچنین فیبر محلول، آب دستگاه گوارش را جذب کرده، به شکل ژل چسبناکی در می‌آید و جذب کلسترول از روده را مهار می‌کند.